VIDEO

Bài Thuyết Trình của bà Vassula về “Hiệp Nhất trong Khác Biệt

tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Saigon ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

Bài Thuyết Trình của bà Vassula về sứ điệp “Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa” tại Sydney, Australia ngày 11 tháng 3 năm 1998 (TRUE LIFE IN GOD)

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14