VIDEO

Bài Thuyết Trình của bà Vassula về “Hiệp Nhất trong Khác Biệt

tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Saigon ngày 14 tháng 3 năm 2017

Bà Vassula Rydén Giới Thiệu Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Sydney, Australia – ngày 11 tháng 3 năm 1998

Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Sứ Điệp Đức Mẹ ban ngày 15.5.1990

Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Sứ Điệp Đức Mẹ ban ngày 15.8.1988

Quyển 1 – Phần 1 (20.9.1986 – 16.12.1986) – Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 2 (8.1.1987 – 30.1.1987) – Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 3 (1.2.1987 – 15.2.1987) – Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 4 (16.2.1987 – 26.2.1987) – Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 5 (1.3.1987 – 18.3.1987) Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 6 (19.3.1987 – 30.3.1987) Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 7 (3.4.1987 – 30.4.1987) – Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén

Quyển 1 – Phần 8 (1.5.1987 – 16.5.1987) – Sự Sống Thật trong Thiên Chúa – Vassula Rydén